Generelle vilkår

af 1. januar 2018

Anvendelsesområde
Nærværende generelle vilkår for Sofier A/S (herefter benævnt Sofier) fastsætter salgs- og leveringsbetingelserne for både konsulentydelser, software og online-services.
Vilkårene er gældende for alle ydelser, varer og services som leveres af Sofier, både leverancer som leveres uden yderligere aftale samt leverancer beskrevet i evt. accepterede tilbud. Nærværende vilkår kan kun afviges såfremt der er indgået anden skriftlig dokumentation.

Kundens forpligtelser
Kunden skal altid medvirke aktivt i processen, i enhver henseende hvor gennemførslen af leverancen med rette kræver kundens engagement. Det betyder bl.a. at kunden har pligt til at informere Sofier om alle forhold, der har betydning for leverancens gennemførelse. Kunden skal også medvirke til planlægning af arbejdet og sikre at dedikere nok egne ressourcer, således at Sofier kan gennemføre leverancen planmæssigt.
Såfremt kundens manglende ressourcer eller gennemførsel af egne opgaver, påfører Sofier ekstra tidsforbrug, herunder direkte ventetid, vil dette tidsforbrug blive faktureret særskilt.
Det er med mindre andet er aftalt, kundens ansvar at alle installationer, herunder IT og kommunikationslinjer er testet og klar til brug inden Sofier påbegynder leverancen.

Konsulentydelser
Konsulentydelser faktureres i henhold til Sofier ’s til enhver tid gældende timepriser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Der faktureres efter forbrugt tid, opgjort i påbegyndte timer, dage eller uger.

Kørsel, transport- og opholdsudgifter
Direkte transportomkostninger, som fly, taxa, brobizz, gennemfaktureres direkte til kunden. Ophold og forplejning ved overnatning gennemfaktureres direkte til kunden.
Alle de her nævnte omkostninger, med undtagelse af rejsetid som alm. kørsel skal aftales og afstemmes mellem kunden og Sofier. Sofier er forpligtiget til at sikre at rejseomkostninger gennemføres til bedste mulige priser, ligesom ophold og forplejning skal foretages på rimeligt niveau.

Handelsvarer
Med handelsvarer menes hardware, software onlineservices, samt andre fysiske produkter som til en hver tid er en del af leverancen. Prisen for handelsvarer omhandler alene prisen for produktet. Alle former for medgået tid, herunder levering og installation faktureres særskilt. Risikoen for handelsvarer overgår til kunden ved fysisk levering.
Der ydes sædvanlig garanti på de fysiske hardwareprodukter. Det er kundens eget ansvar at indleverer og afhente ombyttet eller repareret udstyr.

VIGTIGT! Ønsker kunden, at Sofier skal foretage den fysiske aflevering/afhentning/ombytning af defekt hardware, vil kunden blive fakturere for det faktiske tidsforbrug.

Fakturering og betaling
Sofier fakturerer kunden for hardware og installation, når løsningen er leveret.
Sofier softwareabonnementer faktureres kvartalsvis forud med mindre andet er aftalt. Gateway abonnementer faktureres årligt forud.
Ved løbende opgaver er Sofier berettiget til at fakturere kunden ved levering. Faktura fremsendes pr. mail til angivet kontaktperson i PDF format.

Betalingsbetingelser
Betaling skal foretages senest 8 dage efter fakturadato med mindre andet er aftalt.
Ved forsinket betaling tillægges 6% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldstidspunktet, ligesom der vil blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. rykker.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms.

Automatisk betaling
Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk Sofier lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kreditkort eller via tilmelding til Betalingsservice eller lignende opkrævnings metode
Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved automatiskbetaling i forbindelse med abonnement fornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Manuel betaling
Såfremt man ikke tilmelder sig automatisk betaling, vil der blive påført et administrations- og faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Aftalens varighed
Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen eller vores Websites.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Applikationen og tillægsprodukter/ -ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse
Opsigelse af abonnement skal fra kundens side ske senest 8 dage før en ny faktureringsperiode påbegyndes. Opsigelse SKAL ske skriftligt til info@sofier.com

Sofier kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

Sofier har ret til at lukke ned for kunden App og abonnement såfremt kunden ikke har betalt sit abonnement rettidigt. Foretager kunden betaling af udestående fakturaer efterfølgende, er Sofier berettiget til at fakturere kunden kr. 995,00 for genetablering af kundens system.

Sofier har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Sofier har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring af data.

Kundens data
De informationer der indtastes eller opsamles i Applikationen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi har modtaget oplysningerne udenfor fortrolighed, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. Sofier kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.
Data i Applikationen kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.
Al information du sender til os eller indtaster på vores Websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.
Sofier tilbyder alle kunder at indgå en databehandleraftale der beskriver hvorledes vi lever op til persondataforordningen.

Kundens adgang til egne data
Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis abonnement udløber eller opsiges, sættes abonnementet automatisk i bero, hvilket medfører, at Kunden ikke længere har adgang til de data, som er en del af Sofier løsningen.

Hvis Sofier ønsker at lukke adgangen til Applikationen generelt, kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til systemet.

Opdateringer og driftsstabilitet
Sofier forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen og Websites. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores Websites mens opdateringer foretages. Sofier tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse
Sofier forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for Kunden. Sofier forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Produktansvar
Brugen af Applikationen og vores Websites foregår helt på eget ansvar. Sofier kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen og vores Websites.

Sofier er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse samt ukorrekt installering foretaget af andre end Sofier. Opdateringer eller andre ændringer foretaget uden Sofier ’s skriftlige samtykke, der måtte forårsage fejl, nedbrud eller lignede er uden ansvar for Sofier.
Sofier software (App og backend) leveres “SOM DEN ER OG FOREFINDES” UDEN GARANTI ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL SPECIELLE FORMÅL, SAMT AT SOFTWAREPRODUKTET IKKE KRÆNKER
TREDJEMANDS VAREMÆRKE. Sofier kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for hændelige eller indirekte skader eller for følgeskader, herunder, uden begrænsning, skader der opstår som følge af brug af eller tillid til nærværende software, driftstab eller tabt indtjening eller omkostninger til erstatningsvarer, også selvom vi i god tid informeres om sådanne skader.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af Sofier Support
Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, hjælpen du kan få i Sofier Support er til en hver tid vejledende. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra Sofier Support foregår helt på eget ansvar og Sofier kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv.

Sofier App rettigheder
Sofier giver Kunden en ikke-eksklusiv ret til at anvende Applikationen så længe der betales for bruges af denne efter gældende priser. Denne ret gælder udelukkende for kunden, og Applikationen må ikke benyttes for andre.
Kunden indestår for og har det fulde ansvar for dem, som kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger kundens login.
Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med Sofier.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Sofier ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på Websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.
Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på Websitet eller Applikationen til Kunden.
Kunden giver Sofier og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores Websites samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Reklamationer
Kunden er forpligtet til at teste det leverede ved enhver aflevering af hardware og software. Enhver mangel skal straks meddeles Sofier. Reklamation skal ske, straks manglen opdages, dog senest 14 dage efter modtagelsen af det leverede.
Ved handelsvarer kan der være regler i varens dokumentation, der giver ret til yderligere reklamationsmuligheder. Sofier kan frit vælge hvorledes en evt. reklamation bliver udbedret, eller, om man vil foretage omlevering eller efterlevering af den leverede ydelse, eller om man i stedet vil give kunden et forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre beføjelser gældende mod Sofier.

Indsigelser
Hvis kunden måtte have indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af fakturaen dog senest 10 dage fra fakturadato.

Ændringer og opdateringer
Sofier kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Applikationen og/ eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Force Majeure
Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure. I tilfælde af force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt. Herefter kan begge parter kræve en evt. tidsplan genforhandlet. Dersom force majeure situationen har varet i mere end 90 dage, kan hver af parterne annullere aftalen for fremtiden.

Tavshedspligt
Begge parter har i forhold til hinanden tavshedspligt og skal behandle modtagne oplysninger fortroligt. Såfremt en part måtte ønske det, skal den anden part til enhver tid returnere alle udleverede dokumenter eller andet materiale, herunder elektronisk data.

Konfliktløsning
Enhver uenighed i forbindelse med opfyldelsen af en aftale, skal søges løst ved konstruktiv dialog med deltagelse af relevante personer fra begge parter, herunder beslutningstagere fra begge parter. I tilfælde af, at en sådan konflikt ikke kan løses ved en sådan dialog, må sagen afgøres ved de ordinære danske domstole i henhold til dansk ret.

Spørgsmål rettes til
Sofier A/S
Jægersborg Alle 1D
2920 Charlottenlund
info@sofier.com